Estudis Culturals i Comunicació

Curs Acadèmic 2014-2015
CodiAssignaturaCrèditsSemestreTipusProfessor
29508Estudios Culturales y Comunicación61OBDr. Antoni Vives Reus


DADES BÀSIQUES DE L'ASSIGNATURA


Nom de Mòdul Teoria i anàlisi dels mitjans i els discursos audiovisuals
Mostra Estudis Culturals i Comunicació
Assignatura Estudios Culturales y Comunicación
Codi 29508 Tipus OB
Crèdits 6
Curs 2n de Grau de CAU
Semestre 1
Grup (matí/tarda)


DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR


Nom Dr. Antoni Vives Reus

Departament Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic [email protected]
Hores de tutoria Miércoles, de 16 a 17 h.
Despatx 7
Llengua en què s'impartirà l'assignatura Catalana
Ús docent d'altres llengües Castellana


DADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA


1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA

Justificació en el pla d´estudis

És una assignatura de caràcter bàsic inclosa en el mòdul “Teoria i anàlisi dels mitjans i els discursos audiovisuals”. La seva docència queda justificada per la gran importància de la relació entre cultura i mitjans de comunicació. És important que l’alumnat conegui el sistema cultural amb les seves arrels històriques i humanístiques, els debats entorn a la cultura en sí i la seva relació amb el mitjans de comunicació.


Descripció del mòdul en què s´ubica la matèria/assignatura

És una assignatura de caràcter bàsic inclosa en el mòdul “Teoria i anàlisi dels mitjans i els discursos audiovisuals”. La seva docència queda justificada per la gran importància de la relació entre cultura i mitjans de comunicació. És important que l’alumnat conegui el sistema cultural amb les seves arrels històriques i humanístiques, els debats entorn a la cultura en sí i la seva relació amb el mitjans de comunicació.


Relació amb altres matèries

La present assignatura està molt relacionada amb el mòdul de Ciències Socials i Jurídiques, concretament amb Antropologia social i cultural a través de la matèria Identitats contemporànies i mitjans de comunicació. A la vegada existeix una relació amb el mòdul de Llengua i Humanitats, amb el de Tecnologia i Processos creatius, així com també amb el Indústries culturals i estructura del sistema audiovisual. Quan tractem d’estudis culturals i comunicació hem de preveure la transversalitat i la interdisciplinarietat.


Relació amb el perfil de la professió

És important que els professionals dels mitjans tenguin un coneixement exhaustiu de la panoràmica cultural i de la seva relació amb la comunicació. Els estudis culturals, en referència en el passat i en el present han de ser coneguts pels professionals de la comunicació. Al mateix temps han de conèixer les formes i expressions culturals, el patrimoni, la producció i l’oferta cultural així com els mecanismes de consum cultural.


Coneixements previs necessaris

L’assignatura no té cap prerequisit normatiu previ. Ara bé, es recomana:
-Tenir capacitat de síntesi.
-Domini bàsic de les dues llengües oficials de la nostra comunitat.
-Tenir coneixements sobre la cultura en general.
-Fer un seguiment de l’actualitat a través dels mitjans de comunicació dels diferents programes culturals en el sector audiovisual i a la web..
-Coneixements mínims d’informàtica.2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE L'ASSIGNATURA/MATÈRIA CONTRIBUEIX A ASSOLIR

Competències generals del CESAG que l´assignatura/matèria contribuieix a assolir

CG2.- Dominar els mitjans d’expressió iconogràfics, informàtics i gràfics.
CG4.- Observar, analitzar i processar informacions rellevants per emetre judicis fonamentats científicament.
CG5.- Identificar problemes i possibles solucions i prendre decisions per una solució eficaç.
CG9.- Saber cercar les claus interpretatives de qualsevol fenomen natural, social, econòmic, històric i polític.
CG10.- Conèixer i respectar la diversitat i el món multicultural.
CG11.- Actuar coherentment amb els principis de l’humanisme cristià.


Competències específiques de la titulació que l´assignatura/matèria contribueix a assolir

CE4.- Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent per comprendre’n els diferents paràmetres: polítics, econòmics, culturals i religiosos.
CE5.- Conèixer l’estructura dels mitjans de comunicació i els formats principals i analitzar-ne la relació que mantenen amb els diferents estils de vida contemporanis.
CE6.- Desenvolupar la capacitat analítica per a la comprensió i l’anàlisi dels diferents relats audiovisuals i de formats hipertextuals.
CE8.- Conèixer, comprendre i analitzar críticament la relació entre els productes audiovisuals i els diversos factors socioculturals que intervenen en la recepció i el consum
CE11.- Conèixer l’evolució història de les diferents tradicions periodístiques (locals, europees i internacionals) i les teories i corrents que les analitzen.
CE13.- Conèixer la realitat social, cultural, política i dels mitjans de comunicació de la comunitat autònoma i les interrelacions que estableixen amb el context espanyol, europeu i mundial.


Competències transversals3. OBJECTIUS/COMPETÈNCIES (RESULTATS D'APRENENTATGE)

Els objectius que els alumnes hauran d’haver assolit com a resultat del seu aprenentatge són:
-Conèixer els debats culturals
-Comprendre la relació entre cultura i processos de comunicació
-Conèixer la realitat dels estudis culturals.
-Conèixer les infraestructures i el consum cultural així com la producció i la promoció cultural.
-Relacionar els estudis culturals des d’una perspectiva interdisciplinària i en el marc de les identitats.4. CONTINGUTS

Bloc temàtic I: La cultura i els mitjans de comunicació. El periodisme cultural.
Bloc temàtic II: Els discursos audiovisuals
Bloc temàtic III: Definicions de cultura. El sistema cultural i la seva relació amb els mitjans de comunicació.
Bloc temàtic IV: La formació cultural. Els estudis culturals.
Bloc temàtic V: Les formes i expressions culturals.
Bloc temàtic VI: El patrimoni cultural.
Bloc temàtic VII: El patrimoni periodístic
Bloc temàtic VIII: Economia, cultura i mitjans de comunicació.
Bloc temàtic IX: La producció cultural
Bloc temàtic X: L’oferta i el consum cultural.
Bloc temàtic XI: La participació cultural i les institucions.
Bloc temàtic XII: Entitats, empreses i moviment associatiu.
Bloc temàtic XIII: Les infrastructures culturals. Models de gestió.
Bloc temàtic XIV. La promoció de la cultura. El màrqueting cultural.5. METODOLOGIA

Modalitats organitzatives
Interacció professor-estudiant (presencial/on-line) Centrades en el professor Classes teòriques
Classes pràctiques
30 %
Centrades en l'estudiant Seminaris-tallers
Exposició de treballs
Activitat avaluativa
10%
Treball autònom d'estudiant (no presencial) Estudi i treball individual Estudi de teoria
Preparació de treballs
Preparació activitat d'avaluació
40%
Estudi i treball en grup Estudi de teoria
Preparació de treballs
Preparació activitat d'avaluació
20%


Cronograma setmanal
Descarrega el cronograma


6. AVALUACIÓ

Estratègies avaluatives

-Seguiment individual de les feines que realitzi l’alumne/a
-Examen de prova escrita
-Carpeta d’aprenentatge
-Tutories individuals i en petits grups

Resultats d´aprenentatge

-Definir els termes que vertebren el subjecte del nostre estudi.
-Descobrir els mecanisme d’interrelació entre el sistema cultural, els estudis cultural i els mitjans de comunicació, especialment en el sector audiovisual.
– Introduir dels debats entorn al tema «cultura» i les seves relacions amb la comunicació.
– Conèixer el patrimoni cultural, la producció, consum i infraestructures culturals.
– Introduir en el coneixement de la promoció i el màrqueting cultural.

Instruments d'avaluació i el seu pes en la qualificació

Instrument Pes en la
qualificació (%)
Mínims Caràcter

Treball d’Aprenentatge: treballs personals i en petit grup al llarg del semestre, els quals es desenvoluparan en els quaderns d’aprenentatge i amb suport audiovisual.  Aquests quaderns seran revisats i avaluats periòdicament. També inclouran les pràctiques, els materials i resultats de les sortides de patrimoni cultural, de consum i mercat cultural i d’anàlisi de gestió cultural. Es faran anàlisis del sector audiovisual i dels mitjans de comunicació en general entorn al fet cultural. Es faran enquestes sobre oferta, producció i consum cultural. Es farà anàlisi d’infraestructures culturals i la seva programació. Es farà anàlisi de casos de màrqueting i promoció cultural.

45%25 %Recuperable

Examen escrit que tindrà lloc al final del semestre, en el qual hi haurà aspectes teòrics i pràctics

50%25%Recuperable

Tutoria Individual

5 %5%Recuperable


Mecanismes de seguiment de la matèria/assignatura

– Almenys dues tutories al llarg del curs: una a començament i l’altra al final de curs
– Reunions específiques en grups de treball per a l’orientació del treball autònom i en grup
– Activitats en grup
– L’alumne/a utilitzarà pel seu treball individual o en grup (un quadern d’aprenentatge i suport audiovisual) que servirà per a l’avaluació contínua
– Participació a l’activitat cultural “Fòrum del Temps Present”


7. RECURSOS

Bibliografia bàsica

-ARIÑO, Antonio -Dir.- (2006): La participación cultural en España, Ed. Fundación Autor, Madrid.
-DDAA (2004): Atles de la Diversitat. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
-DDAA (2008): La cultura, el motor econòmic. . Cultura, núm. 2 Va època. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
-DDAA (2010): Cultura i mitjans de comunicació. Cultura, núm. 5 Va època. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
-DDAA (2002): Globalització, indústria audiovisual i diversitat cultural, Quaderns del CAC, Núm. 14, Barcelona.
-DDAA (2009): Atlas de infraestructuras culturales de España, Datautor Documentos, Madrid.
-DÍAZ NOSTY, Bernardo (2005): El déficit mediático. Donde España no converge con Europa, Bosch, Barcelona
-JÚDICE, George (2008): El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa, Barcelona.
-MORAGAS, Miguel De, et al (2005): “25 aniversari de l’informe McBride: comunicació internacional i polítiques de comunicació” a Quaderns del CAC, núm. 21. Institut de la Comunicació i Consell Audiovisual de Catalunya.
-PAYNE, Michael (2002): Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, Paidós, Buenos Aires.
-PUYAL, Joaquim Maria (2011): Aicnàlubma. Reflexions sobre la societat i els mitjans. Propostes per a la nova televisió, Ed. Columna, Barcelona.
-SASSOON, Donald (2006): Cultura. El patrimonio común de los europeos, Ed. Crítica, Barcelona.


Bibliografia complementària

-ANDREU VIVES, Joan i SERRA BUSQUETS, Sebastià -dir- (2007): Les fires, els mercats i les festes populars dels nostres pobles. Consell de Mallorca, Palma.
-BALLART HERNÁNDEZ, F; TRESSERRAS, Jordi (2001): Gestión del patrimonio cultural, Ed. Ariel, Barcelona.
-BARRULL PELEGRÍ, Jaume, et al (2000): Història de la cultura: producció i consum social. Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.
–CRUIZ RUIZ, Juan (2010): ¿Periodismo? Vale la pena vivir para este oficio, Ed. Debolsillo, Madrid.
-CUENCA, M (2004): Pedagogía del ocio: modelos y propuestas. Universidad de Deusto. Bilbao
-CUENCA, M (2006): Aproximación multidisciplinar a los estudios de ocio. Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Bilbao.
-DDAA (2004): Políticas para la interculturalidad, Ed. Milenio, Barcelona.
-DDAA (1979-…): Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural de Menorca, Maó.
-DDAA (1989 -2007): Gran Enciclopèdia de Mallorca. Promomallorca, Palma
-DDAA (1992): Atlas cultural siglo XX. Parramón, Barcelona
-DDAA (1995-…): Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Universitat de les Illes Balears, Palma.
-DDAA (2000): Los retos de la interculturalidad en el Mediterráneo. Quaderns de la Mediterrània – Cuadernos del mediterráneo. Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació, Barcelona.
-DDAA. Informe econòmic i social de les Illes Balears. Centre de Recerca Econòmica UIB – Sa Nostra. Palma
-DDAA. Memòries del CES (Consell Econòmic i Social de les Illes Balears).
-DDAA: Anuari de l’educació de les Illes Balears. Fundació Guillem Cifre de Colonya.
-DDAA (2002-2005): Inventari d’equipaments culturals de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears – Sa Nostra. Palma
-DE LUCAS, Javier (2003): Globalització i identitats. Claus polítiques i jurídiques, Ed. Pòrtic, Barcelona.
-DURAN PASTOR, Miquel i SERRA BUSQUETS, Sebastià -coord- (2008): Les Illes Balears, un ésser viu. 25 amus d’autogovern (1983-2008). Institut d’Estudis Autonòmics.
-FRONTERA, Guillem -dir- (1996-1998): Gran Enciclopèdia de la pintura i escultura a les Balears. Promomallorca, Palma.
-GARCÍA, M.I, et al. (2001): “La dimensión económica de la industria de la cultura y del ocio en España: un anàlisis nacional, regional y sectorial” a Información Comercial Española, núm. 792. Pàg. 43-60.
-LAMO DE ESPINOSA, Emilio -Ed.- (1995): Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Ed. Alianza, Madrid.
-MARÍ, Isidor (2002): Una política intercultural per a les Balears? Informe per al debat. Direcció General de Cultura – Sa Nostra, Palma
-MARÍ, Isidor (2006): Mundialització, interculturalitat i multilingüisme, Ed. Lleonard Muntaner, Palma.
–MELIS GOMILA, Lourdes, SERRA BUSQUETS, Sebastià i VIVES REUS, Antoni (2009): Els museus de les Illes Balears. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma
-MESQUIDA, Biel -dir- (2005): Balears, portes obertes. Lunwerg Editores, Barcelona.
-MILLER, Toby; JUDICE, George (2004): Política cultural, Ed. Gedisa, Barcelona.
-PLANAS I SANJOSÉ, Antoni M (2009): Guia de Galeries d’Art de les Illes Balears. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma
-ROSSELLÓ BOVER, Pere (2004): La cultura a Mallorca. 1936-2003. Documenta Balear, Palma.
-SALLEBO MILIANI, Antonio -Coord.- (2006): Globalització i cultura, Ed. URV, Tarragona.
-SBERT BARCELÓ, Cristòfol-Miquel (2001): El cinema a les Balears des de 1896. Documenta Balear, Palma
-SCHWANITZ, D. (2002): La cultura. Todo lo que hay que saber, Taurus, Madrid.
SGAE (2000): Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural. Fundación Autor Madrid.
-TUGORES TRUYOLS, Francesca; PLANAS, Rosa (2006): Introducción al patrimonio cultural, Ed. Trea, Gijón.
-UNESCO (1999): Informe mundial sobre la cultura. Cultura, creatividad y mercados.
-ZAPATA-BARRERO, Ricard (2010): Diversidad y política cultural. La ciudad como escenario de innovación y de oportunidades, Ed. Icaria, Barcelona.


Altres recursos

Pàgines web:
– Ministerio de Cultura: www.mcu.es
– Instituto Cervantes. www.cervantes.es
– Comissió Europea: http://ec.europa.eu
– Institut d’Estudis Baleàrics: www.iebalearics.org
– Portal cultural de les Illes Balears. www.balearsculturaltour.org/
– Art escènic de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera: www.artescenic.es
– Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya: www.cultura.gencat.net
– Institut Ramon Llull: www.llull.cat
– Informes de l’SGAE: www.artenetsgae.com
– Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es
– Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat   
– Baròmetre de la Comunicació i la Cultura: www.fundacc.org
– Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
– Organización de Estados Iberoamericanos: www.oei.es
– Portal Iberoamericano de Gestión cultural: www.gestioncultural.org
– Red Internacional de Políticas Culturales: www.incp-ripc.org
– Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia i la Cultura: http://portal.unesco.org


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies